Bilgilendirme Metni

UYARILAR

Bu sigorta ürünü hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, Kredi Sigortası Genel Şartlarını, Poliçe Özel Şartlarını ve Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası hakkındaki tebliğleri dikkatlice okuyunuz.

Sigorta teklifi alınırken doldurduğunuz bilgilendirme formunda yer alan iletişim adreslerinin (telefon,fax,e-mail) güncel ve doğruluğundan emin olunuz.

1. Sigorta priminin peşin ödenmesi kararlaştırılmışsa tamamı, taksitli ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksiti (peşinat) ödenmedikçe, poliçe teslim edilmiş olsa dâhi sigortacının sorumluluğu başlamaz.

2. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, ödeme şekli ne olursa olsun, prim ödemelerinizde ödeme belgesi almayı unutmayınız.

3. Poliçe üzerinde yer alan ödeme tarihleri kesin tarihler olup, ödemeler en geç bu tarihlerin bitimine kadar yapılmalıdır. Aksi takdirde, Türk Borçlar Kanunu uyarınca herhangi bir ek süre tayinine ve ihtara gerek kalmaksızın sigorta sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş olur.

4. Sözleşmenin yasal sebeplerle feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye karşılık gelen prim, gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.

5. Poliçenizi kısmi iptal hakkınız bulunmaktadır. Bu durumlarda prim hesabı gün esaslı yapılarak Sigorta Ettiren’e iade edilir. Kısmi iptale konu poliçede bulunan teminatlar dâhilinde bekleyen faturalar kısmi iptal tarihinden önce kesilmiş ise teminat altında olmaya devam eder. Kısmi iptal yapılan poliçelerde hasar ödemeleri yine gün esaslı hesap edilerek Sigortalı’ya ödenmektedir. Sözleşmenizi mebdeinden iptal etmeniz durumunda ise, primin tamamı iade edilir ve iptale kadar geçen sürede açılmış hasar dosyaları geçersiz olur. Bu dosyalardan dolayı oluşan hukuki masrafların tamamını Merkez’e ödemek durumunda kalırsınız.

6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir.

7. Herhangi bir hasar anında poliçe düzenleme aşamasındaki beyanınızın gerçeğe aykırılık hali söz konusu olur ise alınması gereken prim ile alınan prim arasındaki orana göre hasarınızı eksik alabilir ya da hasarınızın reddedilmesi durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür istenmeyen durumların oluşmaması için poliçe üzerindeki riziko ile ilgili bilgileri dikkatlice okuyunuz, doğruluğundan emin olunuz, varsa gerekli düzeltmeleri yapınız.

8. Sigorta süresince, bir alıcınızın ticari veya mali durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz bilgiden, malların alıcı tarafından teslim alınmasını sağlayacak belgelerin ve alıcı tarafından ödeme yapılması için kendisine ulaştırılması gereken belgelerin ona verilmesinde herhangi bir zorluk ya da olağan dışı bir durumdan haberdar olur olmaz, zaman geçirmeksizin gerek kendi menfaatleriniz gerekse Genel Şartlar B.7 maddesi gereği, Olağandışı Risk Yönetim Merkezi ile paylaşınız.

9. Sigorta sözleşmeniz ile ilgili olarak, Olağandışı Risk Yönetim Merkezi tarafından yapılacak her türlü incelemeye izin vermekle yükümlü olduğunuzu unutmayınız.

10. Sözleşmenin kurulması sırasında içeriği kredi sigortası genel şartlarında ve özel şartlarda tanımlanan, satış sözleşmelerine göre yapılan tüm satışların sigortacıya bildirilmiş olmasına ve rizikonun gerçekleşmesinden önce sigortacı tarafından onaylanmış kredi limit formunda belirtilen tüm koşulların yerine getirilmiş olmasına dikkat ediniz.

11. Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi, risk izleme işlemleri kapsamında, sigorta sözleşmesi süresince alıcılarınıza tahsis etmiş olduğu kredi limitlerini iptal edebilir. Bu durumda, Kredi Sigortası Genel Şartları ve özel şartlarda belirtilen diğer hususların sağlanması kaydıyla ve tahsis edilmiş kredi limiti ve alacak bakiyenize göre, iptal tarihine kadar kestiğiniz faturalar teminat altındadır. Kredi limitinin iptalinden sonra o alıcıya sevkedilen veya teslim edilen mallarla veya verilen hizmetlerle ilgili alacaklar sigorta teminatı kapsamında olmaz.

12. Poliçe kapsamındaki ticari alacaklarınızdan kaynaklı herhangi bir hasar başvurunuz anında, aksi Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından kabul edilmedikçe, toplam alacak tutarını sulhen veya yargı yoluyla tahsili için Merkez tarafından belirlenen temsilciye yetki/vekâlet vermeyi kabul etmiş sayılırsınız.

13. Merkez tarafından gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla, Müdahale Talebini (Hasar Başvurusu) takip eden 10 gün içinde sigorta konusu alacağa ilişkin olarak elindeki veya temin edebileceği, müdahale talep formunda belirtilen belgelerle sınırlı kalmamak kaydıyla, bütün bilgi ve belgeyi Merkez’e iletmekle yükümlüsünüz. Merkez, gerekli gördüğü takdirde ve tazminat ödenmesi öncesinde veya sonrasında ek bilgi ve belge talep edebilir. Bu talepleri de 10 gün içerisinde karşılamalısınız. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tazminat hakkınızı kaybetme ve teminattan yararlanamama gibi sonuçlarla karşılaşırsınız.

14. Tahsilat hizmeti verilebilmesi için, Merkez’in sizden talep ettiği ve Merkez’e veya onun atayacağı temsilciye her türlü yetkiyi içeren noterden düzenlenmiş vekâleti sizden talep edilen tarihi takip eden 10 gün içinde ulaştırmakla yükümlüsünüz. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda tazminat hakkınızı kaybetme ve teminattan yararlanamama gibi sonuçlarla karşılaşırsınız.

GENEL ŞARTLAR

Genel ve Özel şartlar, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası hakkında yayınlanan tebliğ ile zeyiller işbu formun ayrılmaz bir parçası olup buralarda bahsi geçen teminatlar ve teminat dışı haller dâhil tüm hüküm ve şartlar, Sigorta Şirketi veya acentesi tarafından açıklanmış, taraflarca birlikte üzerinden geçilmek suretiyle okunup anlaşılmıştır.

1. Bu sigortayla vadeli satış veya vadeli hizmet işlemlerinde alıcının;

 • İflas etmesi,
 • Tüzel kişi olması durumunda, borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması,
 • Borçların ödenmemesi ile ilgili olarak bir mahkeme kararı veya yetkili bir merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması,
 • Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek bir şekilde kanıtlanması suretiyle yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması, •
 • Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi ve hukuki olarak yukarıda belirtilen durumlara eşdeğer görülen diğer haller sonucu satıcı konumundaki sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaptığı satışların bedeli kısmen veya tamamen alamaması nedeni ile uğrayacağı maddi zararlar, •
 • Ayrıca sözleşme olması şartı ile yukarıda sayılan hallerin dışında alıcının sözleşmede kararlaştırılan şartlara mal veya hizmet bedelini ödememesi(temerrüt) hali teminat altına alınmıştır.

Teminat poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı veya tamamı için verilebilir.

2. Sigorta teminatı, sigortalının muhtelif alıcılarla yaptığı sözleşmelere göre faturalandırılan ve bedeli özel şartlarda belirlenen azami vade süresi içinde ödenmesi kararlaştırılan mal ve hizmet satışlarına uygulanır. Aksi kararlaştırılmadıkça, sigortalı ile alıcılar arasında düzenlenen satış sözleşmelerine göre yapılan tüm satışların sigorta kapsamında bulunması esastır. Aksi kararlaştırılmadıkça sigorta teminatı, sigorta süresi içinde yurtiçine teslim edilmiş olan mallar ve hizmetlerden doğan alacakları, bu mal veya hizmetlerle ilgili faturaların, sigorta süresi dâhilinde ve azami faturalama dönemi içinde düzenlenmiş olması kaydıyla kapsar.

3. Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile aşağıda yer alan satışlara teminat sağlanmaktadır;

 • Açık hesap, çek ve senet ile yapılan vadeli satışlar… Yani; peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS, vb.) altında olmayan satışlar ile grup şirketleri ve Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişiler haricinde kalan tüzel kişiliklere yapılan vadeli satışlar ( şahıs şirketi, adi ortaklık, vb. teminat altındadır),
 • Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar (Vadeli faturalı satışlar),
 • Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları Türk Lirası cinsinden kesilen vadeli satışlar.

4. Kredi Sigortası genel şartlarına göre teminat dışında kalan haller aşağıda sayılmaktadır:

4.1. Savaş, düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun, olmasın), ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati askeri hareketler,

4.2. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım "füzyon" olayını da kapsayacaktır),

4.2. Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, yer kayması gibi doğal afetler

4.3. Siyasi veya ekonomik bir olay veya benzeri herhangi bir yasal veya idari önlem,

4.4. Bedeli teslimden önce ödenen veya bir banka ya da özel finans kurumu tarafından teminat mektubu verilmek suretiyle teyit edilen satış,

4.5. Sigortalının, vekilinin, yardımcılarının veya sigortalı adına hareket eden herhangi bir kişinin satış sözleşmesi hükümlerini yerine getirmemesi ihmali, hatası, suistimali veya satış bedelini tahsil eden herhangi bir bankanın iflası, ihmali veya hatası,

4.6. Sigortalının yurt içinde özel sektör dışında faaliyet gösteren alıcılara yaptığı satış.

4.7. Malın evsafına ve durumuna veya satış anlaşması hükümlerine ilişkin olarak sigortalı ile alıcı arasında ihtilaf çıkması,

4.8. Mal veya hizmet mübadeleleri, mal veya hizmet karşılığı satışlar.

4.9. Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

4.10. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar

4.11. Savaş, düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati askeri hareketler.

RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

1. Riziko aşağıda bildirilen şekilde gerçekleşmiş olur:

 • Alıcının iflası halinde, tazminat talebinin tasfiye memuru tarafından kabulü şartı ile veya Kredi Sigortası Genel Şartları B.2 maddesinde belirtilen müdahale talebinin(hasar başvurusu) sigortacıya intikal etmesinden itibaren, özel şartlarda daha kısa bir süre belirlenmemesi durumunda, bir aylık sürenin (özel şartlarda daha kısa bir süre belirlenmemiş olması halinde) dolması ile
 • Diğer hallerde müdahale talebinin(hasar başvurusu) sigortacıya intikal etmesinden, özel şartlarda daha kısa bir süre belirlenmemesi durumunda, dört ay sonra,

2. Hasar bildirimi doğrudan Olağandışı Risk Yönetim Merkezi’ne yapılmalıdır. Hasar başvurusu için www.alacaksigortasi.gov.tr web sitesindeki “Hasar Başvurusu” linkini kullanarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

3. Hasar bildirim sürecinde aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz gerekir;

 • Olumsuz bilgi paylaşımı: Devlet Destekli Alacak Sigortası poliçeniz kapsamında teminat altında olan herhangi bir alıcınıza ilişkin herhangi bir olumsuz bilgisahibi olduğunuzda derhâl söz konusu olumsuz bilgiyi Merkez ile paylaşmalısınız.
  Poliçenizde size tanına vade, vade uzatımı ve müdahale süresinden bağımsız olarak yazılan çek ya da ödenmeyen bir senet olduğunda bu sürelerinin dolması beklenmeden derhâl Merkez’e durumun iletilmesi gerekmektedir.
  Olumsuz bilgi paylaşımı yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, poliçeniz kapsamında sahip olduğunuz teminatın geçersiz bir hale gelmesine sebebiyet vereceğinden bu hususa dikkat etmenizi rica ederiz.
  Kredi Sigortası Genel Şartları “B- Zarar ve Tazminat” bölümü “B.7 Rizikoya İlişkin Olarak Sigortalının Yükümlülükleri” maddesinde olumsuz bilgi paylaşımının tanımı yapılmış olup sigortalının bu durum karşısındaki yükümlülüğü şu şekilde açıklanmıştır;
  “Sigortalı, bir alıcının ticari veya mali durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz bilgiden veya teslimat veya ödeme belgelerinin tevdiinde herhangi bir zorluk veya olağan dışı bir durumdan veya sözleşmenin ifası ile ilgili teminatların tesisinden veya sigorta sözleşmesinin kapsadığı bir zarara yol açabilecek herhangi bir olaydan veya borç ile ilgili bildirimlerden veya açılan davalardan haberdar olur olmaz durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.”
 • Azami Ödeme Süresi: Düzenlenen faturaların üzerinde ya da satış sözleşmesinde belirtilen vadesi, poliçenizde yer alan Azami Ödeme Süresi’nden uzun olamaz. Azami ödeme süresinden daha uzun vadeli düzenlenmiş olan satış sözleşmeleri veya faturalar teminat dışında kalmaktadır.
 • Vade Uzatımı: Sigortalı dilerse – eğer alıcı firmanın hakkında herhangi bir olumsuz bilgi bildiriminde bulunması gereken bir durum mevcut değilse (firmanın durumunun kötü olması, karşılıksız çekinin bulunması vb.) – azami 60 güne kadar vade uzatımı gerçekleştirebilir. (Fatura üzerinde belirtilen vadenin üzerine 60 gün ekleyerek vade uzatımına gidilebilir.) Söz konusu vade uzatım süresinin kullanımı isteğe bağlıdır.
  Azami Vade Uzatım süresinin sonunda ilgili tutar henüz tahsil edilememişse bu tarihten itibaren sigorta poliçesinin söz konusu alıcıya sağladığı teminat otomatik olarak durdurulur. Bu sebeple ilgili tarihten sonra söz konusu alıcıya ilişkin yeni sevkiyat/hizmet sunumu gerçekleştirilmemelidir. Gerçekleştirildiği takdirde bu yeni sevkiyat/hizmet sunumu teminat dışında kalacaktır.
  Düzenlenen faturalara karşılık alınan çek ya da senetlerin de vadelerinin bildirim süreleri içinde kalmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Hasar Başvurusu: Sigortalı yukarıda belirtilen şartlar dâhilinde vade uzatımı yapmış ise azami vade uzatım süresi sonunda, tutarın tahsil edilemediği durumlarda en geç takip eden 30 gün içinde hasar bildirimini Merkez’e iletmelidir.
  Vade uzatımının tercih edilmediği durumlarda ise fatura vadesinin veya varsa alınan çekin/senedin vadesinin dolduğu gün hasar bildiriminde bulunulabilir.
  Yazılan çek ya da ödenmeyen bir senet olduğunda bu sürelerinin dolması beklenmeden derhâl Merkez’e hasar başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

4. Bildirim esnasında ve sonrasında, Olağandışı Risk Yönetim Merkezi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket etmeniz yararınıza olacaktır.

5. Sigortalı, Olağandışı Risk Yönetim Merkezi’nin önceden yazılı izni olmaksızın alıcının borcu ile ilgili herhangi bir haktan veya teminattan feragat edemez, tamamen veya kısmen iskonto kabul edemez ve borçla ilgili herhangi bir anlaşmaya, uzlaşmaya giremez veya herhangi bir düzenleme yapamaz. Ancak sigortalı, sigortacının ön izni olmaksızın faturanın ilk ödeme vadesini, vadenin dolmasından önce sigortacıya yazılı olarak bilgi vermek ve poliçe özel şartlarında belirtilen azami vade uzatım süresini aşmamak kaydı ile uzatabilir.

TEMİNAT

1. Kredi limitine ait teminat poliçe başlangıç tarihinden itibaren geçerlidir. Teminat poliçe dönemi öncesinde kesilen faturaları kapsamamaktadır.

2. Sigortalı, hem mevcutta hem de poliçe dönemi içerisinde yeni çalışılacak müşteriler için kredi limiti başvurusunda bulunmalıdır.

3. Kredi Limiti, sigortalının başvuru formunda talep ettiği ve sigortacı tarafından belli riziko kabul kuralları çerçevesinde değerlendirilerek karar verilen teminat tutarını ifade etmektedir.

4. Sigortacı tarafından belirlenen kredi limiti, bir riziko gerçekleşmesi durumunda zararın kredi sigortası genel şartları ve özel şartlar çerçevesinde hesaplandıktan sonra sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği alıcı bazındaki teminatın azami tutarıdır.

5. Sigortacı, kredi limiti sağlamış olduğu her bir alıcı için “izleme hizmeti” de temin edecektir. Kredi limiti bildiriminde aksi belirtilmedikçe, teminat, kredi limiti talebinin sigortacıya ulaşmasından itibaren geçerli olacaktır ve teminat aksi bildirilmedikçe zaman ile sınırlı değildir ve sigortacı tarafından kredi limiti iptali konusunda bildirim yapılmadığı sürece yürürlükte kalır. Sigortacının herhangi bir zamanda bir kredi limitini reddetme, iptal etme hakkı vardır ve bu durumda, söz konusu kredi limiti reddi veya iptali, sigortacının bildirimde bulunmasından sonra yapılacak teslimat, sevkiyat veya sağlanan hizmetler için geçerli olacaktır.

6. Sigorta dönemi içerişinde sigortalının yeni çalışmaya başlayacağı alıcılar da poliçeye eklenmelidir. Poliçe dönemi içerisinde yeni çalışmaya başlanacak alıcılar, poliçenizde yer alan Diğer Alıcılar teminatı içerisinde değerlendirilemez. Bu alıcılarınızı, poliçenizi satın aldığınız sigorta şirketine veya aracısına başvurarak hızlı bir şekilde poliçenize ekletebilirsiniz.

TAHSİLAT VE TAZMİNAT

1. Poliçe teminatı altında bulunan hasarlar için tahsilat hizmetleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir;

 • Tahsilat hizmeti toplam alacak tutarı için sunulmaktadır. Bu nedenle Sigortalı, toplam alacak tutarının sulhen veya yargı yoluyla tahsili için Merkez’in belirleyeceği temsilciye yetki/vekâlet vermeyi peşinen kabul eder.
 • Tazminat ödemesi öncesinde gerçekleşen tahsilatlar, toplam alacağı oluşturan en eski vadeli faturadan başlayarak hesap bakiyesine uygulanacaktır.
 • Tazminat ödemesi sonrasında gerçekleşen tahsilatlar, ödenen tazminat kapsamında Merkez adına tahakkuk ettirilecek ve Merkez’e teslim edilecektir.

2. Müdahale talebinin(hasar başvurusu) Olağandışı Risk Yönetim Merkezi’ne ulaşması Sigortalı’nın sigorta sözleşmesi ile ilgili tazminat talebinde bulunması anlamına gelir. Olağandışı Risk Yönetim Merkezi’nin belirleyeceği temsilciyi tam yetkili kılınması ile beraber, sigortalı kendi adına hareket edilmesini teminen her türlü bilgiyi, yetki belgesini ve vekâleti Olağandışı Risk Yönetim Merkezi’ne veya belirlediği temsilciye verir. Bu durumda tazminat, kredi sigortası genel şartları ve özel şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekilde hesaplanan zarara göre ödenir.

Borç tutarı;
İşbu Sözleşme kapsamı içinde yer alan, satılan mal veya sağlanan hizmet ile bağlantılı, uygun olduğu hallerde aşağıda belirtilen tutarları da kapsayan borçlar:
- KDV (Özel anlaşma ile teminata dâhil edilmiş ise)
- Vade tarihine kadar işleyecek faizler, (ancak vade tarihi sonrasında işleyecek faizler hariç olacaktır)
- Geç ödemeden kaynaklanan faiz, herhangi bir ceza veya masraf dışında kalmak üzere alıcının sorumluluğundaki paketleme, yükleme, navlun, sigorta masrafları ve vergiler.

Yukarıdaki borç tutarından düşülecek kalemler:
Zarar hesabının hesaplanma tarihine kadar sigortalının, ya da sigortacının gerçekleştirdiği vadesi geçmiş alacaklara ilişkin tahsilatlar ve zararın bir sonucu olarak sigortalının ödemesi gerekmeyen masraflar,

3. Tazminatın tam ve doğru olarak ödenebilmesi için sigortalının, sigorta sözleşmesi yapılırken, kredi sigortası genel şartları C.2 maddesine uygun olarak beyanda bulunmuş olması gerekir.

4. Sigortacı sigorta sözleşmesini, sigortalının başvuru formunda yer alan cevaplarını dikkate alarak yapacaktır.

TAZMİNAT ÖDEMESİ

1. Akdedilen sözleşmede Olağandışı Risk Yönetim Merkezi’nin sorumluluğu; her bir alıcı için belirtilmiştir. Merkez, sigortalıya ait alacağın veya tahsis edilen kredi limiti alacaktan düşükse, limit tutarını poliçede yazan teminat oranına göre öder.

2. Bu poliçe kapsamında entegral muafiyet uygulanır. Entegral muafiyet kapsamında öngörülen miktar veya oranı aşması kaydıyla zararın tamamı hasar bildirimine konu olur, zarar bu miktar veya oranı aşmadığı takdirde hiçbir ödeme yapılmaz.

3. Sigortacının ilgili sigorta döneminde ödeyeceği azami tazminat toplamı, özel şartlarda belirtilen azami tazminat ödeme tutarı ile sınırlıdır. Azami tazminat ödeme tutarı en büyük alıcı limitinden düşük olmamak kaydıyla sigortacı ve sigortalı arasında belirlenir.

4. Kredi sigortası genel ve özel şartları çerçevesinde tazminat ödemesi sigortalının müdahale talebinde(hasar başvurusu) bulunarak gerekli bütün belgeleri sigortacıya ulaştırmasından sonra, alıcının aciz hali olasılığında 30 gün, diğer hallerde 120 günlük bekleme süresinin dolmasını müteakip 30 gün içinde ödenecektir.

5. Özel Şartlar’dan yer alan bekleme süresinin kısaltılması durumunda Merkez’in veya yetkilendirdiği temsilcinin talep ettiği tüm bilgi ve evrakların temin edilmiş olması şartıyla, tazminat kısaltılmış bekleme süresinin dolmasından itibaren 30 gün içinde ödenir.