Kişisel Verilerin Korunması

Bu bilgilendirmenin amacı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından “19/04/2018 tarihli ,71065509-302.01 [304.01]-E.11006 sayılı ve görevlendirme konulu yazı ile “KOBİ’ler için ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerin etkin bir şekilde koruma altına alınması amacıyla kurulacak olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası sisteminin yönetimi ve işletilmesi için Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi (ORYM) olarak görevlendirilen HALK SİGORTA A.Ş. (Şirket) tarafından, işin gereği, elde edilen kişisel verilerle ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirerek sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmektir.

Kişisel verileriniz ihtiyaçlarınız ve durumunuz tespit edilerek sizlere uygun poliçe düzenleyip teklif verebilmek, teklif sonrası kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sigorta sözleşmenizi düzenleyebilmek, sigorta sözleşmelerinin gereğini ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek, hasar incelemesi yapabilmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla toplanmaktadır.

Şirket’in işbu Bilgilendirme metninde yaptığı güncelleme ve değişiklikler uygun araçlarla duyurulduğu veya görünür yerlere uygun araçlarla konulduğu tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 1. Veri Sorumlusu
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak HALK SİGORTA A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 2. Toplanan Kişisel Veriler
  Şirket, aşağıda belirtilen metotlarla sizlerden sigortacılık faaliyetleri ile ilgili olarak çeşitli veriler toplamaktadır.

  İşbu başlık altında, Şirket tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Bilgilendirme kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri, aşağıda yer alanlarla sınırlı olmamak üzere tanımlamaktadır:

  Kimlik Bilgileri: Ad, soyadı, TCKN, doğum tarihi, pasaport no, yabancı kimlik no,

  İletişim Bilgileri: Cep telefonu, işyeri telefonu, e-posta adresi, ikametgah ve/veya işyeri adresi, çalıştığı kurum ve ünvanı, iş kartviziti

  Ödeme Bilgileri: Banka, şube, Iban, hesap numarası, kredi kartı bilgileri

  İşyeri Bilgileri: İşyeri adresi, telefon numarası, faaliyet bilgileri, vergi dairesi kayıtları, SGK kayıtları, üretim bilgileri, bilanço bilgileri, ticaret sicil kayıtları, demirbaş kayıtları

 3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
  İşbu Bilgilendirme’de yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca ve Poliçe için teklif oluşturabilmek, poliçe düzenleye bilmek, poliçe yenilemek, poliçe gereğini ve yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, hasar tespiti ve tazminat tespiti yapabilmek, ödeme yapabilmek, prim tahsilatı yapabilmek, denetim, raporlama yapabilmek, kanuni ve yasal sorumlulukları yerine getirebilmek amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Şirket, iş süreci, kanuni ve yasal sorumluluk, poliçe gereği ve poliçe oluşturabilmek, teklif verebilmek, yenileyebilmek poliçe gereği sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilmek, verilerin güncel ve doğru olmasını sağlamak ve çalışanlarımızın, kamunun veya Halk Sigorta’nın güvenliğini sağlamak için kişisel verileri, acente, banka, denetim birim ve şirketleri, şirket içi birimler, Sigorta ve Bilgi Gözetim Merkezi, tahsilat ve hukuk firmaları , alt yükleniciler, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve idari organlar ve yargı mercileri ile paylaşacaktır.

 5. Kişisel Veri Toplamanın Amacı, Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması durumunda Halk Sigorta, KVK Kanunu ve/veya ilgili mevzuattaki istisnalar uyarınca kişisel verilerinizi alenileştirme amacınızla bağlantılı olarak işleyebilir.

  Şirket, kişisel verileri doğrudan veri sahibinden, veri sahibi adına hareket eden vekil/sigorta ettiren ve poliçe düzenlemeye yetkili ve/veya görevli kişi ya da sistemler (internet, mobil vd.) ile toplayacak ve işleyecektir.

  Şirket verileri toplarken meşru menfaat ve sözleşmenin ifası hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

 6. Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda HALK SİGORTA talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da HALK SİGORTA' ya daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. HALK SİGORTA' nın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

  Başvurunuzda;

  • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  • Talep konunuzun,

  bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

  Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak şirketimizin Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 23 Şişli/İstanbul adresine verebilirsiniz.

  E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@halksigorta.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı halksigorta@hs03.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

  Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Halk Sigorta AŞ tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Halk Sigorta AŞ kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

  Bilgilerinize sunarız.